Anglų kalbos kursas: Work

5.4 Practice - translate sentences

Išversk šiuos sakinius apie tekstą į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
The school teaches people how to be butlers. - verčiama kaip: Mokykla moko žmones tapti liokajais.
They also have to learn how to deal with unwelcome guests. - verčiama kaip: Jie taip pat turi išmokti susitvarkyti su nepageidaujamasi svečiais.
There aren't many butlers in England today, fewer than 200. - verčiama kaip: Šiandien Anglijoje nėra daug liokajų, mažiau nei 200.
How are they doing that? - verčiama kaip: Kaip jie tą daro?
They have 86 lessons. - verčiama kaip: Jie turi 86 pamokas.
On the day of graduation they receive their certificates. - verčiama kaip: Mokyklos baigimo dieną jie gauna diplomus.
Secondly, they have to learn how to walk with a completely straight back. - verčiama kaip: Antra, jie turi išmokti vaikščioti pilnai pasitempę (su visiškai tiesia nugara).
And even if they make a mistake and the glass falls and crashes, they need to remain calm. - verčiama kaip: Ir net jeigu jie suklysta ir taurė nukrenta ir sudūžta, jie turi išlikti ramūs.
Some people can't even last longer than the first few days. - verčiama kaip: Kai kurie žmonės neištveria nė pirmų kelių dienų.
They have to know a lot about shoes, tobacco pipes and, of course, champagne. - verčiama kaip: Jie turi išmanyti apie batus, pypkes ir, žinoma, šampaną.
They are trying to walk with straight back. - verčiama kaip: Jie bando vaikščioti pasitempę.
So, what are they doing today? - verčiama kaip: Taigi, ką jie veikia šiandien?
Or to be able to stop someone who tries to get into the house to steal something. - verčiama kaip: Arba neleisti niekam pakliūti į namus ko nors pavogti.
They are walking with glasses on their heads. - verčiama kaip: Jie vaikščioja su taurėmis ant galvos.
If they succeed, they may work for a rich businessman or another important person. - verčiama kaip: Jeigu jiems pasiseka, jie gali dirbti turtingam verslininkui arba kitam svarbiam asmeniui.
Then they have a small party with champagne. - verčiama kaip: Tada jie dalyvauja nedidelėje šventėje su šampanu.
But seventy years ago there were about 30,000. - verčiama kaip: Bet prieš septyniasdešimt metų jų buvo virš 30 tūkstančių.
There are about 15 students on each course. - verčiama kaip: Kiekviename kurse būna maždaug 15 studentų.
So, what kind of things do they have to learn? - verčiama kaip: Taigi, kokių dalykų jiems reikia išmokti?
It takes a lot of concentration and practice. - verčiama kaip: Tam reikia daug susikaupimo ir treniravimosi.
However, it is not easy to graduate. - verčiama kaip: Tačiau, nėra lengva baigti šią mokyklą.
Finally, they have to learn to recognise good quality products. - verčiama kaip: Galų gale, jie turi mokėti atpažinti geros kokybės produktus.
It is an old English tradition and there is a school which wants to keep it alive. - verčiama kaip: Tai sena anglų tradicija ir yra mokykla, kuri bando ją išsaugoti.
The course takes five weeks. - verčiama kaip: Kursas trunka penkias savaites.
They have to be able to protect themselves and their households! - verčiama kaip: Jie turi sugebėti apginti save ir savo šeimyną!
First of all, the students learn how to properly introduce themselves to their employer. - verčiama kaip: Visų pirma, studentai turi išmokti tinkamai prisistatyti savo darbdaviui.