Anglų kalbos kursas: Tourism

5.4 Practice - translate sentences

Išversk šiuos sakiniu apie skaitytą tekstą į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
All the people of this town know that it will probably happen again. - verčiama kaip: Visi šio miestelio gyventojai žino, kad tikriausiai tai vėl atsitiks.
It can erupt at any time. - verčiama kaip: Ji gali išsiveržti bet kuriuo metu.
And on each journey I want to experience something new. - verčiama kaip: O kiekvienos kelionės metu noriu patirti kažką naujo.
It really seems dangerous. - verčiama kaip: Tai tikrai atrodo pavojinga.
There are many people who live around this volcano, so it's important to know what is happening in it. - verčiama kaip: Aplink ugnikalnį gyvena daug žmonių, todėl svarbu žinoti, kas jame vyksta.
Nobody knows when it will erupt. - verčiama kaip: Niekas nežino, kada ji išsiverš.
They know how to live with it and it doesn't scare them. - verčiama kaip: Jie žino, kaip su tuo gyventi, ir tai jų negąsdina.
In fact, it is over 3,000 metres high so it is Europe's highest volcano. - verčiama kaip: Iš tiesų, jis yra virš 3000 metrų aukščio, taigi tai - aukščiausias Europos ugnikalnis.
So why do people live there? - verčiama kaip: Taigi, kodėl žmonės ten gyvena?
So, this year I think I will travel to Sicily to see the famous tourist attraction - Etna. - verčiama kaip: Taigi, šiais metais manau, kad keliausiu į Siciliją, kad pamatyčiau garsiąją turistų traukos vietą - Etną.
They just hope it will not happen tomorrow. - verčiama kaip: Jie tik tikisi, kad tai neįvyks rytoj.
Scientists watch Etna all the time. - verčiama kaip: Mokslininkai stebi Etną visą laiką.
So people grow food there. - verčiama kaip: Taigi, žmonės ten augina maistą.
But the people say that they know the risk. - verčiama kaip: Bet žmonės sako, kad jie žino riziką.
And the loud noise, smoke and gas that come from the mountain remind us that Etna is active. - verčiama kaip: O garsus triukšmas, ir iš kalno rūkstantys dūmai bei dujos mums primena, kad Etna yra aktyvi.
So, people understand the danger, they know the volcano will erupt again. - verčiama kaip: Taigi, žmonės supranta pavojų, jie žino, kad ugnikalnis vėl išsiverš.
It was built more than 800 years ago, but Etna has destroyed it twice. - verčiama kaip: Jis buvo pastatytas daugiau nei prieš 800 metų, bet Etna jį sunaikino du kartus.
They also make money from tourists who come to see the eruptions. - verčiama kaip: Jie taip pat uždirba pinigus iš turistų, kurie atvyksta pamatyti išsiveržimų.
However, it is not an easy place to live. - verčiama kaip: Tačiau, tai nėra vieta, kurioje būtų lengva gyventi.
Nearby there is a town of Nicolasi. - verčiama kaip: Šalimais yra Nicolasi miestelis.
They can't avoid it. - verčiama kaip: Jie negali to išvengti.
I really like travelling. - verčiama kaip: Man tikrai patinka keliauti.
Well, the volcanic ash is very good for farming. - verčiama kaip: Na, ugnikalnio pelenai labai tinka žemės ūkiui.
It is a volcano. - verčiama kaip: Tai - ugnikalnis.
And if Etna destroys the town, they will rebuild it. - verčiama kaip: O jeigu Etna sunaikins miestelį, jie jį atstatys.