Anglų kalbos kursas: Landmarks

5.4 Practice - translate sentences

Išversk sakinius apie tekstą į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
But this town is facing a big change. - verčiama kaip: Tačiau šiuo metu mieste vyksta didžiuliai pokyčiai.
The life of fishermen is now very hard. - verčiama kaip: Dabar žvejų gyvenimas labai sunkus.
But the people believe that this is going to change. - verčiama kaip: Bet žmonės tiki, kad tai pasikeis.
There's a lot of history here. - verčiama kaip: Jame gausu istorijos.
Tourism can also grow too quickly, so it's going to be important for this village not to sell out its people, culture and environment. - verčiama kaip: Turizmas gali per greitai augti, tad bus svarbu šiam kaimui neišparduoti savo žmonių, kultūros ir aplinkos.
However, tourism is going to bring another problem, which is pollution. - verčiama kaip: Tačiau, turizmas atneš kitą problemą - užterštumą.
Will they be able to survive? - verčiama kaip: Ar jiems pavyks išgyventi?
The people of Essaouira have to make some very important decisions. - verčiama kaip: Esauiros žmonėms teks priimti kelis labai svarbius sprendimus.
Fishermen can't catch as many fish as before. - verčiama kaip: Žvejai nebepagauna tiek žuvies, kiek anksčiau.
The old town was built in 1700s. - verčiama kaip: Senamiestis buvo pastatytas 1700-1710 metais.
Will they be able to develop tourism and protect their identity? - verčiama kaip: Ar jiems pavyks vystyti turizmą ir apsaugoti savo tapatybę?
Once it was a fishing town and fishing business was good. - verčiama kaip: Kadaise tai buvo žvejų miestelis ir žvejybos verslas klestėjo.
Will they be able to protect the environment? - verčiama kaip: Ar jiems pavyks apsaugoti aplinką?
It's a place where travellers can go back in time. - verčiama kaip: Tai vieta, kurio lankytojai gali nusikelti į praeitį.
They hope that thousands of tourists who visit the town every year will help it grow. - verčiama kaip: Jie tikisi, kad tūkstančiai kasmet miestą aplankančių turistų padės jam augti.
And it is part of UNESCO's World Heritage. - verčiama kaip: Jis - UNESCO pasaulinio paveldo dalis.
Essaouira is a very beautiful town in Morocco. - verčiama kaip: Esauira - labai gražus miestelis Maroke.
But not anymore. - verčiama kaip: Bet to nebėra.
The fishing industry is going to decrease but the village is going to survive from the money that the tourists bring. - verčiama kaip: Žvejybos pramonė susitrauks, bet kaimas išgyvens iš turistų atnešamų pinigų.
The number of tourists is growing and it is going to grow in the future. - verčiama kaip: Turistų skaičius didėja ir didės ateityje.
The small boats of this village can't compete with big fishing boats from other places. - verčiama kaip: Maži šio kaimo laiveliai negali varžytis su dideliais žvejybiniais laivais iš kitų vietų.