Anglų kalbos kursas: Discoveries

5.4 Practice - translate sentences

Išversk šiuos sakinius apie tekstą į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
When he was a young man, he studied geography. - verčiama kaip: Kai jis buvo jaunas, jis studijavo geografiją.
Therefore, he called the people on the island 'Indians'. - verčiama kaip: Štai kodėl, salos žmones jis pavadino indėnais.
But he never found a route to bring spices from Asia to Europe. - verčiama kaip: Bet jis niekada nerado kelio parvežti prieskoniams iš Azijos į Europą.
Columbus returned to Spain with gold and other things. - verčiama kaip: Kolumbas grįžo į Ispaniją su auksu ir kitais daiktais.
So he wasn't a happy man when he died in 1506. - verčiama kaip: Taigi jis nebuvo laimingas žmogus, kai 1506 metais mirė.
Columbus believed that he and his sailors reached Asia. - verčiama kaip: Kolumbas tikėjo, kad jis ir jo jūreiviai pasiekė Aziją.
Then, finally, on the 12th of October, they saw land. - verčiama kaip: Tada, galų gale, spalio dvyliktą jie pamatė žemę.
He was born in Italy, in 1451. - verčiama kaip: Jis gimė Italijoje, 1451 metais.
In 1492, he persuaded king and queen of Spain to give him the money for his voyage. - verčiama kaip: 1492 metais, jis įtikino Ispanijos karalių ir karalienę duoti jo kelionei pinigų.
As he knew that the earth was round, he thought he could reach the east by sailing west. - verčiama kaip: Kadangi jis žinojo, jog žemė apvali, jis manė, kad gali pasiekti rytus plaukdamas į vakarus.
So, Columbus and his group sailed west. - verčiama kaip: Taigi Kolumbas su grupe išplaukė į vakarus.
The voyage was very long and tiring. - verčiama kaip: Kelionė buvo labai ilga ir varginanti.
He also understood, it would be very expensive. - verčiama kaip: Jis taip pat suprato, kad tai būtų labai brangu.
He made three more voyages to the New World. - verčiama kaip: Jis dar tris kartus plaukė į Naująjį Pasaulį.
He had enough money for three small ships. - verčiama kaip: Jis turėjo pakankamai pinigų trims mažiems laivams.
And he wanted to find a new sea route from Europe to Asia. - verčiama kaip: Ir jis norėjo rasti naują jūrų kelią iš Europos į Aziją.
Columbus was one of the most important people in history. - verčiama kaip: Kolumbas buvo vienas svarbiausių žmonių istorijoje.