Anglų kalbos kursas: OLD, AI & EA

2.1 Sound OLD - garsas OLD

fold - verčiama kaip: fold
sold - verčiama kaip: sold

Pradėkim nuo garso OLD.

- verčiama kaip:
mold - verčiama kaip: mold
hold - verčiama kaip: hold