Sights 5.4 Phrases anglų kalbos kursas internetu

Are you enjoying Vilnius?
Ar gerai leidi laiką Vilniuje?
Sorry, could you say that again?
Atleiskite, gal galite pakartoti?
You can't miss it!
Tikrai pastebėsite!
What a view!
Koks gražus vaizdas!
Thank you for asking.
Ačiū, kad domiesi.
Maybe another time?
Gal kitą kartą?
That's really nice of you.
Labai gražu iš tavo pusės.
It's at the end of the street.
Jis - gatvės gale.
It's near here, but I don't know exactly where.
Jis kažkur netoliese, bet nežinau tiksliai kur.
Sorry, I don't live here.
Atleiskite, aš čia negyvenu.
Sorry about the weather.
Apgailestauju dėl oro.
Would you like to meet for lunch?
Gal norėtum susitikti pietų?