Festivals 8.1 Match the words anglų kalbos kursas internetu

in one's arms
glėbyje, rankose
soon
netrukus
all right
gerai, be problemų
for a time
kurį laiką
careful|afraid|loud|only
atsargus|išsigandęs|garsus|vienintelis
free
laisvas
coat|river|sound|sky
paltas|upė|garsas|dangus
excited|afraid|difficult|easy
susijaudinęs|išsigandęs|sunku|lengva
quickly|slowly|through|suddenly
greitai|lėtai|per|staiga
cry
verkti
loud|noise|cry|sound
garsus|triukšmas|verkti|garsas
border
pasienis
sky
dangus
difficult
sunku
hold
laikyti (rankose)
hill|river|field|sky
kalva|upė|laukas|dangus
hill
kalva
afraid
bijantis
slowly
lėtai
loud
garsus
border guard
pasienietis
after a time|all right|on one's back|for a time
po kurio laiko|be problemų, gerai|ant nugaros|kurį laiką
river
upė
careful
atsargus
turn|cry|soon|noise
pasukti|verkti|netrukus|triukšmas
come out
išeiti
turn
pasukti
noise
triukšmas
hold|carry|come out|cry
laikyti (rankose)|nešti, nešioti|išeiti|verkti
through
per
excited
susijaudinęs
carry
nešti, nešioti
right there
tiksliai ten
suddenly
staiga
quickly
greitai
gun|border|border guard|moon
ginklas|pasienis|pasienietis|mėnulis
gun
ginklas
on one's back
ant nugaros
field|border|moon|sky
laukas|pasienis|mėnulis|dangus
after a time
po kurio laiko
easy
lengva
for a time|that's true|right there|in one's arms
kurį laiką|tas - tiesa|tiksliai ten|glėbyje, rankose
that's true
tai - tiesa
dark
tamsus
field
laukas
only
vienintelis
moon
mėnulis
coat
paltas
sound
garsas