Capitals 3.1 Match the words anglų kalbos kursas internetu

cover|pronounce|take part|learn
padengti|ištarti|dalyvauti|sužinoti, išmokti
view|geyser|lagoon|pool
vaizdas|geizeris|marios|baseinas, telkinys
unusual|clean|pollution|air quality
neįprastas|švarus|užterštumas|oro kokybė
surrounded by|royal|junction|roundabout
apsuptas (kuo)|karališkas|sankryža|žiedas
nickname|team|variety|traffic
pravardė|komanda|įvairovė|eismas
article|take out for dinner|surrounded by|unusual
straipsnis|nusivesti vakarienės|apsuptas (kuo)|neįprastas
naturally|unusual|spectacular|huge
natūraliai|neįprastas|įspūdingas|didžiulis, milžiniškas
degree|daytime temperature|heating|shine
laipsnis|vidutinė paros temperatūra|šildymas|šviesti
zero|shine|clean|pool
nulis|šviesti|švarus|baseinas, telkinys
population|resident|foreigner|visitor
gyventojų skaičius|gyventojas|užsienietis|lankytojas