Capitals 4.2 Cards anglų kalbos kursas internetu

Pasitikrink, ar išmokai frazes.

Are you enjoying Vilnius?
Ar gerai leidi laiką Vilniuje?
Sorry about the weather.
Apgailestauju dėl oro.
Thanks for showing me around London.
Ačiū, kad aprodei Londoną.
Nice to meet you.
Malonu susipažinti.
Would you like to meet for lunch?
Gal norėtum susitikti pietų?
Nice to see you.
Malonu vėl susitikti.
What do you suggest?
Ką siūlai?
I had a great time.
Puikiai praleidau laiką.
Hang on a second.
Palauk sekundėlę.
Thank you for asking.
Ačiū, kad domiesi.
I can't talk right now.
Šią akimirką negaliu kalbėti.
That's really nice of you.
Labai gražu iš tavo pusės.
What a view!
Koks gražus vaizdas!
We can walk around the city.
Galime pasivaikščioti po miestą.
Let's meet at one o'clock.
Susitikime pirmą valandą.
Maybe another time?
Gal kitą kartą?
I'd like to take you out for dinner.
Norėčiau tave nusivesti vakarienės.
Me too.
Aš taip pat.
Happy birthday!
Su gimimo diena!
Sorry, could you say that again?
Atleiskite, gal galite pakartoti?